Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat2018-10-07T11:49:55+02:00

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Az adatkezelő adatai

Az adatkezelő neve: Dr. Kurkó György
Székhelye: 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.
Telephely: 8300 Tapolca, Keszthelyi u. 1.
Adószám: 54065408-1-39
Email: drkurkog@t-online.hu
Telefon: +36 30 9972919

Szabályzat célja

Az adatvédelmi szabályzat célja, hogy szabályozza az www.kurkodent.hu weboldal (a továbbiakban Weboldal) személyes adatkezelési folyamatait és biztosítsa az érintettek jogait, eleget téve az alkalmazandó jogszabályok követelményeinek.
A szervezet adatvédelmi tisztviselőt nem alkalmaz

Szabályzat hatálya

A Szabályzat hatálya kiterjed a Weboldal által végzett adatkezelési vagy adatfeldolgozási tevékenységeket végző személyekre valamint a Szabályzat hatálya kiterjed az egészségügyi szervezet, mint adatkezelő vagy adatfeldolgozó által kezelt vagy feldolgozott személyes adatokra, valamint az adatkezeléssel kapcsolatba került vagy kerülő külső szolgáltatókra.
A szabályzat hatályba lépésének dátuma: 2018. május 17.

Az adatkezeléssel érintettek köre

Az adatkezeléssel kizárólag azok a természetes személyek, jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek érintettek, akik vagy amelyek a Weboldal vagy az általuk kitöltött “On-line bejelentkező” illetve a “Páciens vélemények” igénybevételével önkéntesen adatot szolgáltatnak.

16 év alatti természetes személyek adatait csak a törvényes képviselője hozzájárulásával kezeljük.

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

On-line bejelentkezési űrlap
A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges bejelentkezés miatt az alábbi személyes adatokat kérjük:
név, cím, telefonszám, fogászati probléma
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
Az adatkezelés időtartama: az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az Adatkezelő az ügyfélszolgálathoz e-mailen beérkezett kérés Adatkezelőhöz történő megérkezésének napját, vagy a telefonbeszélgetést követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli.
Ha az adatokat az Adatkezelő a Számv. tv. alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulásától függetlenül csak az ügy Adatkezelőhöz történő megérkezésének napját,vagy a telefonbeszélgetést követő 8 év múlva törli.

Páciens vélemény űrlap
A szolgáltatásunkkal kapcsolatos vélemények nyilvántartása miatt az alábbi személyes adatok megadását kérjük:
név, telefonszám, e-mail cím, életkor, foglalkozás, vélemény
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
Az adatkezelés időtartama: az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az Adatkezelő az ügyfélszolgálathoz e-mailen beérkezett kérés Adatkezelőhöz történő megérkezésének napját, vagy a telefonbeszélgetést követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli.
Ha az adatokat az Adatkezelő a Számv. tv. alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulásától függetlenül csak az ügy Adatkezelőhöz történő megérkezésének napját,vagy a telefonbeszélgetést követő 8 év múlva törli.

Sütik (cookie)
Jelen weboldal használata során a felhasználó számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak IP címéről naplófile készül. Ezeket az adatokat az üzemeltető kizárólag a weboldal fejlesztése érdekében használja fel.
Jelen weboldal, illetve annak egyes alkalmazásai kis szöveges információs fájlokat, ún. „cookie”-kat használnak, amelyek a felhasználók azonosításának és további látogatásának megkönnyítése érdekében a látogatók merevlemezén tárolódnak. A weboldal felhasználója meghatározhatja, hogy kívánja-e fogadni a cookie-kat vagy sem, illetve kapjon-e értesítést arról, ha a megtekintett oldal cookie-t küld számára. Amennyiben Ön számítógépének böngészőjében engedélyezi a cookie-k használatát, úgy hozzájárul ahhoz, hogy az így közvetített információt jelen weboldal üzemeltetője a működtetés céljából felhasználja. Ne feledje, amennyiben Ön nem engedélyezi a cookie-k fogadását, abban az esetben a weboldal egyes szolgáltatásai nem vagy korlátozottan lesznek igénybe vehetőek.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak
A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.
Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Analitika
Jelen weboldal a Google, Inc. („Google”) által nyújtott Google Analitika webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analitika „sütiket” („cookies”), az Ön számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A „süti” által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve az Ön IP-címét) a Google egyesült államokbeli szervereire továbbítja és ott tárolja. A Google ezeket az információkat a weboldal Ön által történő használatának értékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google továbbá átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google nem társítja az Ön IP címét a Google birtokában lévő egyéb adatokkal. Böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával Ön visszautasíthatja a „sütik” használatát, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ez esetben Ön nem fogja tudni kihasználni jelen weboldal összes funkcióját. A jelen weboldal használatával Ön hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és a fentiekben meghatározott célokra.

Weboldal bejelentkezés nélküli használata
A honlap használata során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő es befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A Szolgáltató a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal.

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához a jelen Tájékoztatóban nevesített Adatfeldolgozót veszi igénybe. Az Adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosult eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozó munkáját. Az Adatfeldolgozó további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult.
Adatfeldolgozó:
Balaton Elektronika Kft.
8300 Tapolca, Batsányi u. 1.
Telefon: 06 87 412564
E-mail: info@balatone.hu
Milyen tevékenységet végez:  A honlap üzemeltetése, általános IT szakértői tevékenység
Időtartam: Határozatlan idejű szolgáltatási szerződés- a szerződés megszűnéséig.

Az érintett jogai, jogok érvényesítése

 • tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • kérheti személyes adatainak törlését,
 • tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
 • jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat,
 • kártérítést kérhet

Az érintett személy adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL https://naih.hu
koordináták: É 47°30’56”; K 18°59’57”

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.
A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Szabályozott iparág közzétételi követelménye

A szabályzat szempontjából különösen jelentősek és háttérinformációkat tartalmaznak az alábbi jogszabályok:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (“Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „Rendelet”)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (“Ptk”);
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (“Infotv.”)
  • a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.)